Loading

სოფო კოკოლიშვილი

ტრენინგები:
 • 2017 წელი - არტთერაპიის ერთწლიანი სასწავლო კურსი -ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი
 • 2016 წელი - არტთერაპიის საბაზისო კურსი -  ფსიქოკორექციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის სახლი დენდრონი
 • 2014 წელი - პათოფსიქოლოგია და ფსიქოდიაგნოსტიკა, ლუშერისა და ლირის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები - ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი ,,პერსონა’’
 • 2013 წელი - არტთერაპია - თინათინ აფხაიძის ფსიქოლოგიური ცენტრი
 • 2012 წელი - არტთერაპია - ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი ,,კამარა’’,
 • ფსიქიკური ჯანმრთელობა  - GIP (გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში)
 • 2011 წელი - მულტიდისციპლინარული გუნდი და შემთხვევის მართვა, აგრესიის მართვა - GIP (გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში)
 • 2011 წელი - DBT – შესავალი დიალექტიკურ - ბიჰევიორალურ თერაპიაში - GSRT (წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი )
 • 2010 წელი - ფსიქიკური დაავადებების მქონე პირების უფლებები და თავისუფლება - ქ. თბილისის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი
 • 2009 წელი - ემოციის მართვა - დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი
 • 2007 წელი - არტთერაპია, გეშტალდთერაპია - ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია

ინფორმაცია

მისამართი
ბესარიონ ჟღენტის 28
ტელეფონი
(+995 32) 2 440 550
ელ-ფოსტა
s.kokolishvili@mentalhealthcenter.ge

მნიშვნელოვანი ფაქტები

საქმიანობის სფერო
ფსიქოლოგი/არტ თერაპევტი
განათლება
ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ძირითადი უნარები
ფსიქოკონსულტირება/არტ თერაპია

სოციალური ქსელები